Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /funkcje.php on line 86

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /funkcje.php on line 87
Przychodnia Medyczna Vena - Korczew, Mordy Sarnaki

Mordy:
25 641 51 28
798 267 075
518 151 451

Korczew:
25 631 20 21
607 302 253

Sarnaki:
83 359 91 19
573 244 975
512 168 358

Współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zawiadczenia o zdolnoci do uprawiania sportu


Wystawianie zawiadcze o zdolnoci do uprawiania sportu wykracza poza obowizki lekarza rodzinnego – rodzi wic konkretne skutki prawne, a w razie jakiego nieszczcia  grozi odpowiedzialnoci karn.
Proby o zawiadczenia o braku przeciwwskaza do udziau w imprezach sportowych s zmor lekarzy rodzinnych. Zwykle domagaj si ich rodzice, na polecenie organizatorów takich wydarze, którzy bez adnych podstaw prawnych kieruj ich do lekarzy rodzinnych. Uzaleniaj przy tym udzia dziecka w imprezie od lekarskiej „podkadki”.
 Tymczasem lekarz rodzinny nie tylko nie powinien, ale i nie moe kwalifikowa do zaj sportowych, bez wzgldu na to, czy to powane zawody, czy jedynie „zabawa”.
- Lekarz rodzinny nie wystawia adnych zawiadcze na: aquaaerobik, karate w przedszkolu, hipoterapi, kursy eglarskie, festyny wiejskie, maratony uliczne, ani wszelkie inne zawody, które "za chwil si zaczynaj" – wyjania dr Joanna Szelg z Podlaskiego Zwizku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie. – Nie wystawia ich, niezalenie od tego, co powiedzia trener, nauczyciel, dyrektor czy organizator. W tej kwestii przepisy s jasne i jednoznaczne.

Zasady orzekania do uprawiania sportów okrela rozporzdzenie Ministra Zdrowia z 2011 roku w sprawie trybu orzekania o zdolnoci do uprawiania danego sportu przez dzieci i modzie do ukoczenia 21. roku ycia oraz przez zawodników pomidzy 21. a 23. rokiem ycia (Dz.U.2011.88.500).


Przepisy jasno wskazuj, e takiej kwalifikacji moe dokona jedynie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadajcy certyfikat ukoczenia kursu wprowadzajcego do tej specjalizacji. W odniesieniu do niepenosprawnych moe to by równie specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Jest to katalog zamknity i aden inny lekarz nie ma prawa dokona takiej kwalifikacji i wyda orzeczenia – tumaczy Joanna Szelg. - Jeli lekarz, który nie ma wymaganych specjalizacji, wystawi zawiadczenie na treningi czy zawody, przekroczy swoje uprawnienia.Trzeba pamita, e w razie jakiegokolwiek nieszczliwego zdarzenia gównie ta okoliczno bdzie rozpatrywana.

Jedyn kwalifikacj do zawodów sportowych i wicze, jakiej dokonuj lekarze rodzinni, jest kwalifikacja w ramach wykonywanych bilansów. Taka kwalifikacja jest wystarczajca do uprawiania sportu szkolnego. Joanna Szelg przestrzega, e jeli nauczyciel lub trener da dodatkowego zawiadczenia, to znaczy, e treningi lub zawody przekraczaj zakres sportu szkolnego i wymagaj badania uprawnionego lekarza.

Do udziau w rónego rodzaju wydarzeniach, zwizanych z aktywnoci fizyczn dzieci, zwykle wystarczy zgoda rodziców. Jeli organizator wymaga zawiadczenia lekarskiego, mona domniemywa, e zakada podwyszone ryzyko. Wówczas zawiadczenie powinien wyda lekarz sportowy.

- W przypadku rekreacji, kursów sportowych, treningów czy zawodów dla osób dorosych obowizuj te same reguy – dodaje Joanna Szelg. - Uczestnik sam deklaruje, e jest wystarczajco zdrowy, by wzi w nich udzia. Jeli wymagane jest zawiadczenie lekarskie, moe je wyda jedynie uprawniony lekarz.

Zawiadczenie o karmieniu piersi nie naley do zakresu wiadcze w POZ.
 

Przepisy nie okrelaj, w jaki sposób pracownica ma udowodni, e karmi piersi – ale to nie znaczy, e takie zawiadczenie ma jej wydawa lekarz POZ.

Jednym z uprawnie przysugujcych pracujcym matkom w ramach ochrony rodzicielstwa jest prawo do przerw na karmienie dziecka piersi, które podlegaj wliczeniu do czasu pracy. Reguluj to przepisy Kodeksu pracy, które jednak nie okrelaj, w jaki sposób pracownica ma udokumentowa fakt naturalnego karmienia. Mimo to niektórzy pracodawcy daj w takich sytuacjach zawiadcze lekarskich. Nie wiadomo jednak, kto miaby je wystawia. Ginekolog? Pediatra? Zwykle kobiety prosz o nie swoich lekarzy rodzinnych. Czy susznie?

Radca podkrela, e przerwy na karmienie udzielane s na wniosek pracownicy, a z przepisów Kodeksu pracy nie wynika obowizek udokumentowania przez pracownic faktu karmienia piersi (jak jest np. w przypadku kobiet w ciy, zainteresowanych korzystaniem z ochrony przewidzianej z tego tytuu). Take rozporzdzenie ministra zdrowia i opieki spoecznej w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (ostatnia nowelizacja: 26 marca 2015 r.) nie nakada na lekarza obowizku wydania zawiadczenia o karmieniu piersi.

„W tym wietle wydaje si, i pracodawcy do udzielenia przerw na karmienie powinien wystarczy sam wniosek matki karmicej, zawierajcy owiadczenie, i zachodzi taka okoliczno” – czytamy w opinii.

- Jeeli pracodawca nie wierzy swojej pracownicy i da zawiadczenia, to powinien jej wystawi skierowanie na przeprowadzenie badania do lekarza medycyny pracy, z którym ma podpisan umow – uwaa Joanna Zabielska-Cieciuch, ekspert PZ. - Nie ma powodów, aby pacjentki ponosiy koszty takich zawiadcze, powinien je finansowa pracodawca. Bez wzgldu na niejasnoci przepisów w tej kwestii, kopotliwe zwaszcza dla pacjentek, wystawianie zawiadczenia o karmieniu piersi nie naley do zakresu wiadcze gwarantowanych w POZ.

Lekarze rodzinni nie wystawiaj zawiadcze kandydatom na studia.

Niektóre uczelnie nie przestrzegaj obowizujcego od wielu lat prawa i podczas rekrutacji wymagaj od kandydatów na studia zawiadcze od lekarzy rodzinnych – jest to bezpodstawne, wic lekarz rodzinny nie ma obowizku wydawa takiego zawiadczenia.

- W swojej praktyce lekarze rodzinni spotykaj si z dwiema typowymi sytuacjami, zwizanymi z rekrutacj na studia – tumaczy Joanna Zabielska-Cieciuch, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. – Po zawiadczenia o braku przeciwwskaza do nauki przychodz niejednokrotnie kandydaci na kierunki, których studiowanie nie wie si z czynnikami ryzyka (gównie s to kierunki humanistyczne). W takich przypadkach zawiadczenie w ogóle nie jest potrzebne. Inna sprawa, gdy kto wybiera kierunek studiów, gdzie istnieje moliwo wystpienia czynników szkodliwych dla zdrowia (np. medycyna, wikszo kierunków politechnicznych). Jednak i wówczas to nie lekarz rodzinny wystawia zawiadczenie o braku przeciwwskaza, ale specjalista medycyny pracy. Lekarze rodzinni nie maj kompetencji do wydawania takich zawiadcze, pamitajmy o tym choby w kontekcie ewentualnej odpowiedzialnoci prawnej.

Podlaski zwizek od wielu lat prowadzi w tej sprawie korespondencj z uczelniami. O interpretacj przepisów poprosi take Wojewódzki Orodek Medycyny Pracy w Biaymstoku, który potwierdzi, e zasady wystawiania zawiadcze dla kandydatów s jednoznaczne. Po interwencji zwizku w 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego opublikowao komunikat, w którym zaapelowao o waciwe stosowanie przepisów podczas rekrutacji na studia.

W komunikacie stwierdzono, e jeli kandydat na studia nie bdzie naraony na dziaanie czynników szkodliwych, nie ma podstaw, aby uczelnie wymagay przedstawienia zawiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza do studiowania. Resort nauki zwraca uwag uczelni na prawidowo stosowania przepisów rozporzdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 15 wrzenia 1997 r. w sprawie bada lekarskich kandydatów do szkó ponadpodstawowych lub wyszych, uczniów tych szkó oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich. W komunikacie wyjaniono, e wedug rozporzdzenia, badania lekarskie, majce na celu ocen moliwoci podjcia ksztacenia ze wzgldu na stan zdrowia, odnosz si do tych kierunków studiów, których program nauczania wskazywaby na moliwo wystpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów. Ministerstwo podkrelio take, e badania profilaktyczne musz by wykonywane przez lekarzy medycyny pracy, na podstawie skierowa wystawianych przez uczelnie, za skierowanie powinno okrela czynniki szkodliwe, uciliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, wystpujce w miejscu odbywania studiów lub studiów doktoranckich.

W komunikacie podano, e „lekarze rodzinni - od których uczelnie najczciej wymagaj wystawiania zawiadcze, bd te stemplowania druków niezgodnych z rozporzdzeniem - nie posiadaj uprawnie do oceny moliwoci ksztacenia na danym kierunku studiów”.

- Mimo to wci napywaj do nas sygnay z wielu rejonów Polski o bezpodstawnych praktykach uczelni podczas rekrutacji – dodaje Joanna Zabielska-Cieciuch. – Odmawiajc zdezorientowanemu, modemu czowiekowi wydania zawiadczenia, warto go jednak poinformowa o powodach takiej decyzji.

rys. http://g8.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/1049000/1049951-zwolnienie-lekarskie-657-323.jpg

 

Aktualności

Uwaga kleszcze!

Jak wyglda kleszcz? Kleszcze to pasoyty nalece do gromady pajczaków. Tak wygldaj kolejno: nimfa,larwa, samiec samica. Ludzi najczesciej atakuj postacie ...

Cukier

Czy wiesz jak cukier wpywa na organizm twój i twojego dziecka? Obrazek poniej pokazuje co dzieje sie z naszym ciam gdy spoywamy zbyt duo cukru. O tym, e ...

Nasze placówki

Przychodnia Vena
w Mordach

ul.11 listopada 28/30
08-140 Mordy
tel. 25 641 51 28
tel. 798 267 075
tel. 518 151 451

© 2014 Przychodnia Medyczna Vena Sp. J.
Korczew | Mordy | Sarnaki
Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne